Geopark Železné hory

28.09.2020

Geopark Železné hory vymezuje území, které je tvořeno mnoha velkými geologickými celky, a které, s trochou nadsázky, spojuje geologii celé České republiky. Na ploše o rozloze 777,5 km2 se nachází pestrá škála hornin starých téměř 700 milionů let. Nachází se zde více než 100 druhů hornin s řadou ojedinělých a vzácných minerálů, a sedimentů se širokým spektrem zkamenělin.

Geologická pestrost je zakomponována do loga geoparku, které vychází z geologických charakteristik celé oblasti a jejích jednotlivých částí. Pět šestiúhelníků představuje pět nejvýznamnějších geologických celků a na ně vázaných procesů zastoupených na území geoparku. Barva šestiúhelníků vychází z geologické barevné škály jednotlivých hornin.

Starohory
Jedná se o nejstarší horninové komplexy, které jsou v geoparku známy, a které se nacházejí v okolí Podhořan, Ohebu, Slavíkova, případně Chvaletic a Sovolusk.

Prvohory
V okolí Lipoltic, Prachovic, Heřmanova Městce, ale i Rabštejnské Lhoty a Mrákotína je území geoparku tvořeno horninami prvohorního stáří. Na tyto horniny působila řada tepelných a tlakových procesů, a proto byly částečně či zcela přeměněny (metamorfovány).

Plutonity
Plutonity neboli hlubinné vyvřeliny jsou na území geoparku díky existenci hlubinných zlomů velmi rozšířené. Nejrozsáhlejší výchozy žul, granodioritů, křemenných dioritů, gaber a jejich žilného doprovodu jsou vázány na železnohorský plutonický komplex.

Druhohory
Na jihozápadní, západní a severní straně je těleso Železných hor překryto usazenými horninami druhohorního (křídového stáří) z dob, kdy zde panovaly příznivé klimatické podmínky a velkou část území České republiky pokrývalo mělké a relativně teplé moře plné života.

Hydrogeologie
Geologická pestrost území a členitý reliéf jsou výborným předpokladem pro existenci významných akumulací pitných vod. Na území geoparku se nachází řada historicky i vodárensky významných jímacích území, která zásobují pitnou vodou nejen obce na území geoparku, ale i města a obce vzdálené desítky kilometrů.

Z geologického pohledu je území Železných hor obsáhlou učebnicí geologie. V téměř 700 milionů let dlouhé historii zde vznikla řada geologických jevů, které je možné spatřit za dva až tři dny. Za relativně malý časový okamžik je tedy možné na území geoparku spatřit to, co by na celém území České republiky trvalo několik týdnů při ujetí tisíců kilometrů. Vznikla zde geologická skládanka, kterou je možné ,,složit" za velmi krátkou dobu.