Posts Tagged With 'geopark'

Geopark – střední okruh

Geopark - střední okruh

Geopark se rozkládá na celém území Železných hor a tak není možné ho podrobně poznat celý za jediný den. Proto jsme pro vás připravili 5 okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9-10 lokalit denně.

 

Srní (u lomu jihovýchodně od obce)
Horniny v okolí Srní jsou součástí bochníkovitého tělesa (plutonu), které místní kameníci nazývali hlinecká žula. Tato žula se dobývá od roku 1902 dodnes.

Mrákotín (v centru obce Mrákotín)
V polích a lesních remízcích nad Mrákotínem je možné nalézt šedočerné břidlice a černé houževnaté křemité horniny – silicity, které vzácně obsahují graptolitovou faunu silurského stáří.

Prosetín (v lomu u silnice západně od Prosetína)
U Prosetína byl otevřen jeden z prvních žulových lomů v Železných horách, podle rolníka Františka Holce se jmenoval Holcův lom. V jeho blízkosti se nachází i Zachův lom, který je ojedinělou ukázkou jámového lomu s lanovkou.

GVO_Plutonity_5GVO_Paleozoikum_11 GVO_Plutonity_4

Ctětín (mezi Ctětínem a Novou Vsí u lomu)
U Ctětína se těží žula v jámovém lomě. Ovlálné bloky navětralé žuly a mocné polohy hrubozrnných písků, které nevznikly činností vody, ale rozvětráním žuly na místě, označujeme jako žulové eluvium.

Nasavrky (u rybníka v horní části Nasavrk)
BIS se sestává z dřevostavby, ve které je instalováno pět tabulí s obecným rozvedením tématu hlubinné vyvřeliny. Na nich jsou i odkazy na devět geotopů v Železných horách, kde byly zabudovány informační tabule s odkazy na blízké fenomény souvisejícími s obdobím, kdy se měnila konfigurace pevninských bloků doprovázená fázovitými výstupy hlubinných vyvřelin s pestrým minerálním složením.
V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 21 dostupných ukázek z 12 lokalit žul, granodioritů, gaber, vyvřelin s žilným doprovodem aplitů a pegmatitů. Většina z nich reprezentuje surovinu pro výrobu štěrku a drti, či ušlechtilých kamenických výrobků jako dlažební kostky, hřbitovní či sochařská díla. Horninové bloky jsou většinou naleštěny a vždy opatřeny pylonem s komentářem o původu a složení horniny, který je opatřen i barevnou mikrofotografií.

Žumberk (v centru obce Žumberka)
Pod obcí Žumberk v údolí potoka Ležák jsou položeny dva několikapatrové lomy na kamenivo. Je v nich odkryt styk žumberecké žuly a porfyrytů s pyritem.

GVO_Plutonity_3GVO_Plutonity_1 GVO_Plutonity_2

Lukavice (v centru obce Lukavice)
V Lukavici a jejím okolí počátky dolování a zpracování nerostných surovin sahají až do 16. století. Nejdříve se zde těžila železná ruda, s prohlubujícími se kutacími jámami byl objeven pyrit, ze kterého se vyráběla síra a kamenec.

Bítovany (v centru obce Bítovany)
Ojedinělý skalní výchoz u obce Bítovany, se zachovaným nasedáním slepenců a pískovců s kousky uhlí na skalní podloží, které je tvořeno kaolinizovanou žulou.

Škrovád (u hospody ve Škrovádě)
Po obou stranách Chrudimky vystupují pískovce. Skalní stěny nesou stopy po těžbě. Pískovec byl hojně používán jako stavební a sochařský kámen v Chrudimi a okolí.

GVO_Plutonity_6 GVO_Mezozoikum_3 GVO_Mezozoikum_2

Geopark – severní okruh

Geopark - severní okruh

Geopark se rozkládá na celém území Železných hor a tak není možné ho podrobně poznat celý za jediný den. Proto jsme pro vás připravili 5 okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9-10 lokalit denně.

 

Rabštejnská Lhota (v centru obce odbočit k rybníku, pokračovat pěšky po silnici vzhůru asi 50 metrů)
Jedna z prvých lokalit v Železných horách, která získala statut přírodní památky – „Na Skalách“. Důvodem ochrany je záplava křídového moře na křemence prvohorního stáří.

Rabštejn (na příjezdové cestě k hradu)
V okolí obce je mnoho skalních výchozů křemenců ordovického stáří. Na jejich svazích došlo vlivem mrazového zvětrávání ke vzniku kamenného moře.

Deblov (na konci obce při výjezdu na Rabštejnskou Lhotu)
Nad obcí Deblov byla v lese odkryta velká vrstevní plocha křemenců ordovického stáří s tisíci „otvory“ – stopami po organismech, které paleontologové nazývají ichnofosilie.

GVO_Mezozoikum_1 GVO_Paleozoikum_7 GVO_Paleozoikum_5

Vápenný Podol ( u kostela)
BIS se sestává z dřevostavby, ve které je instalováno pět tabulí s obecným rozvedením tématu prvohory. Na nich jsou i odkazy na devět geotopů v Železných horách, kde byly zabudovány informační tabule s odkazy na blízké fenomény souvisejícími s obdobím, ve kterém došlo k velkému rozvoji života (kambrium až devon) a převratným událostem, kdy život naopak téměř zanikl (konec ordoviku, perm).
V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 17 dostupných ukázek z 10 lokalit. Jedná se slabě metamorfované sedimenty a vulkanity. Horninové bloky jsou většinou naleštěny a vždy opatřeny pylonem s komentářem o původu a složení horniny, který je opatřen i barevnou mikrofotografií. Na blízké vápencové skále je na straně ke kostelu umístěna kovová tabulka s nápisem VÁPENEC, v její blízkosti je část skály naleštěno.

Prachovice (u lomu)
U Prachovic je otevřen velkolom na vápence a vápnité břidlice. Na šesti etážích lomu byly odkryty vrstvy ordoviku, siluru a devonu.

Podhořany (u silnice v centru obce)
U Podhořan se zdvihají Železné hory. Podél železnohorského zlomu od Chvaletic po Ždírec nad Doubravou se žuly, ruly a břidlice tyčí až do výšky 668 m n.m. (Vestec).

GVO_Paleozoikum_9 GVO_Paleozoikum_10 GVO_Proterozoikum_3

Licoměřice (v centru obce odbočte jižně k rybníkům)
U Licoměřic se dobývala uranová ruda. Její výskyt má vazby na železnohorský zlom. Délka chodeb zde dosahovala 9 km.

Lichnice (pod hradem Lichnice)
Návrší s hradem Lichnice umožňuje shlédnout široké území, které se rozprostírá na jihozápadním úbočí Železných hor. Geologické podloží této lokality je tvořeno nejstaršími přeměněnými horninami, které obecně nazýváme rulami.

Kraskov (u rybníka Horní Peklo)
V okolí Kraskova v Železných horách vystupují červeně zabarvené sedimenty, které jsou staré tři sta milionů let (karbon) a vznikly v prostředí nehostinného pouštního klimatu.

GVO_Proterozoikum_6 GVO_Proterozoikum_7GVO_Paleozoikum_13

Geopark – západní okruh

Geopark - západní okruh

Geopark se rozkládá na celém území Železných hor a tak není možné ho podrobně poznat celý za jediný den. Proto jsme pro vás připravili 5 okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9-10 lokalit denně.

 

Chvaletice (stanoviště u usazovací nádrže na východním okraji obce, zaparkovat u kostela)
V okolí Chvaletic, Litošic a Sovolusk jsou velká ložiska pyritu a rodochrozitu. Dnes je povrchový lom u Chvaletic zavezen popílkem z elektrárny.

Litošice (na návsi v Sovoluskách)
V okolí Litošic vystupují sedimenty, které obsahují četné valouny křemene, žul a břidlic. Podle blízké obce je geologové označují jako litošický slepnec.

Litošice (v Litošicích odbočíme na Svobodnou Ves a po 900 metrech vlevo v lese)
Těžbu manganové rudy započala v r. 1920 Pražská železářská společnost, těžba probíhala povrchovou dobývkou, z minulých dob zde již byly pozůstatky hlubinné těžby, jejíž přesná dokumentace nebyla dochována. V letech 1945 až 1957 proběhl v širším území ložiskový průzkum, který byl uskutečněn v souvislosti s nutností zvýšit těžbu na ložisku Chvaletice. V té době zde byl proveden vrtný průzkum (vrt LT-6). V těchto letech byla již stará šachta zazděná. Pozůstatky těžby (prostor dobývky a odvaly) jsou v dnešní době zarostlé lesní vegetací, bývalé haldy tvoří v terénu malé vyvýšeniny.

GVO_Proterozoikum_2 GVO_Proterozoikum_11GVO_Proterozoikum_12

Brloh (při vyjezdu na Pelechov odbočte poslední odbočkou vlevo a na konci cesty zaparkujte u lomu)
Za obcí se v nově vyčištěném lomu podařilo odkrýt po dlouhých šedesáti letech unikátní vrstvy v ordovických pískovcích a prachovcích s trilobitovou faunou.

Sovolusky (naučná tabule je na návsi v Sovoluskách, druhá je přímo u skalky severovýchodně od obce)
V lokalitě u Sovolusk jsou zachovány polštářové lávy. Tyto útvary jsou důkazem podmořských výlevů láv. Lokalita má statut přírodní památky.

Lipoltice (u silnice za Lipolticemi směrem na Podvrdy)
V nově očištěných skalních výchozech u Lipoltic byly zjištěny původní vrstevnaté plochy. Charakter sedimentů svědčí o existenci hlubšího prvohorního moře. V okolí byla po dlouhé době opět nalezena fauna ordovického stáří.

GVO_Paleozoikum_1GVO_Proterozoikum_9GVO_Paleozoikum_2

Chrtníky (naučná tabule u lomu jižně od Chrtníků)
U obce Chrtníky se těží diabas déle než 50 let. V Železných horách je to ojedinělý výskyt prvohorní vyvřeliny. V lomu byly také odkryty unikátní výchozy křídových sedimentů.

Raškovice (u parkoviště u rozhodny Barborka)
V okolí Raškovic byly v minulosti otevřeny lomy na křemenec. Z tohoto velmi pevného sedimentu byly vyráběny údajně nejlepší mlýnské kameny v Čechách.

GVO_Paleozoikum_3GVO_Paleozoikum_4GVO_Paleozoikum_8

Geopark – jižní okruh

Geopark - jižní okruh

Geopark se rozkládá na celém území Železných hor a tak není možné ho podrobně poznat celý za jediný den. Proto jsme pro vás připravili 5 okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9-10 lokalit denně.

 

Borek (Na příjezdové cestě k Borecké skalce)
U obce Borek se v blízkosti lomu lámal kámen od čtyřicátých do devadesátých let minulého století. V lomu se těžil hadec (serpentinit), který pochází z hloubek vyšších desítek km.

Běstvina Zbohov (v první zatáčce u silnice směrem do kopce)
U zaniklého dolu Běstvina – Javorka se těžilo ložisko barytu a fluoritu. Jejich krystaly od Běstviny dnes patří ke klasickým ukázkám v Evropě.

Seč (před tunelem směrem k Seči u kamenné vily)
Nad Chrudimkou u Seče vystupuje ostroh Ohebské skály. Podlé této skály byla pojmenována přeměněná hornina rula. Ohebská rula patří k nejstarším horninám Železných hor.

GVO_Proterozoikum_14 GVO_Proterozoikum_4 GVO_Proterozoikum_8

 

 

Štikov (u štikovské lípy v centru obce)
Pod osadou Štikov se nachází velký kamenolom, který je založen v provrásněných rulách. Horniny jsou intenzivně rozpukány, protože v blízkosti probíhá železnohorský zlom.

Údolí Doubravy (naučný panel přímo v údolí)
Jedná se o skalnaté kaňonovité území, místy se soutěskami se skalnatými stěnami nebo s útesy nad nárazovými břehy. V horní části údolí překonává Doubrava výškový rozdíl 55 m, na tomto úseku jsou prahy a malé vodopády.

Kladruby (naučná tabule v centru obce)
Okolí Kladrub je považováno za modelové území, ve kterém dochází k příznivým procesům v chemismu podzemních vod.

GVO_Proterozoikum_13 GVO_Hydrogeologie_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předboř u Malče (naučná tabule v centru obce)
Lokalita s bohatou vodárenskou historií a příklady různých technických řešení při jímání podzemních vod.

Horní Studenec (naučná tabule v centru obce)
V obci se nacházejí pramenní jímky, studny, vrty, štoly a galerie, z nichž převážná část byla postavena ve 30. – 40. Letech minulého století.

GVO_Hydrogeologie_4GVO_Hydrogeologie_3

Geopark – východní okruh

Geopark - východní okruh

Geopark se rozkládá na celém území Železných hor a tak není možné ho podrobně poznat celý za jediný den. Proto jsme pro vás připravili 5 okruhů, na kterých je možné autem navštívit cca 9-10 lokalit denně.

 

Podlažice (v centru obce)
V opukách a pískovcích zde bylo vyhloubeno mnoho vrtů, ze kterých je čerpána kvalitní podzemní voda pro Chrudim a Pardubice. A když je nouze, může dotéci až do Hradce Králové.

Štěnec Jenišovice (mezi obcemi odbočit severně na polní cestu)
Mezi Jenišovicemi a Štěncem jsou dva vrty a studny. Podchycená voda z hluboko založených sedimentů má dobrou kvalitu a je vhodná pro vodárenské zásobování 10 000 obyvatel.

PodlaziceGVO_Hydrogeologie_2

 

Luže Košumberk (naučná tabule na hradě)
V Luži vystupují v podobě dvou elevací čedičové schody. Pod Chlumkem byly odkryty čedičové šestiboké sloupy – kamenné varhany.

Zbožnov
Pro umístění tohoto stanoviště s tématem druhohory bylo zvoleno návrší mezi Zbožnovem a Štěpánovem u Skutče s výhledem na údolí svaté Anny a město Skuteč.

GVO_Mezozoikum_8Zboznov

 

 

 

Skuteč Přibylov (v Přibylově vedle silnice u lomu)
Unikátní lom v sedimentech, pro které se vžil lidový název opuka. Opuka od Přibylova je vhodná pro ušlechtilé kamenické výrobky a pro rekonstrukci památek.

Skutíčko (severně od obce)
Lokalita, kterou proslavil výskyt jantaru, těžený spolu s křídovým uhlím. Výchozy pískovců s uhelnými lupky jsou známé i z jiných míst pod Železnými horami, jako u obce Doly.

Vrbatův Kostelec (naučná tabule v centru obce)
V okolí Vrbatova Kostelce vystupují pískovce a opuky. V pískovcích narazíme na bohaté akumulace zkamenělých schránek mlžů a plžů, větviček rostlin a chodbičky raků.

GVO_Mezozoikum_7GVO_Mezozoikum_4GVO_Mezozoikum_6

Webkamery

Hlinsko

Kalendář akcí

 • Pát 28/9/2018: Tanec kolem baletky - co se děje v restaurátorské dílně?
 • Pát 2/11/2018: Loutky na frontě v Chrudimi
 • Sob 6/4/2019: Rozšíření stávající expozice na Švýcárně
 • Sob 6/4/2019: Rozšíření stávající expozice na Švýcárně
 • Pát 19/4/2019: Veselý Kopec: Jsme tu pro vás
 • Pát 24/5/2019: Velké prádlo v Chrudimi
 • Sob 29/6/2019: Betlém - 30 let nového života
 • Sob 24/8/2019: Tradiční textilní techniky, dílnička s výtvarnicí Terezou Kalinayovou
 • Pát 30/8/2019: Netopýří noc v Chrudimi
 • Sob 7/9/2019: Posvícení na Veselém Kopci
 • Sob 14/9/2019: Veselý Kopec patří dětem a jejich rodičům - hrátky s papírem

Vyhledávání

Partneři

advertisement advertisement advertisement

Přihlaste se k odběru příspěvků

E-mail:

Odebírat příspěvky
Odhlásit příspěvky